Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2019

3647 62ab
Reposted fromkarahippie karahippie viasleeper sleeper
Reposted fromshakeme shakeme viasleeper sleeper
9493 b290
Reposted frommonikasamodobro monikasamodobro viasleeper sleeper
5606 edfe
Reposted fromEtnigos Etnigos viasleeper sleeper
6179 91ad
Reposted fromsavatage savatage viasleeper sleeper
5259 c30a
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viasleeper sleeper
3983 4dab 510
Reposted fromsmoke11 smoke11 viasleeper sleeper
4115 3ffd 510
Reposted fromkarsina karsina viasleeper sleeper
9998 fbf1
Reposted fromfungi fungi viasleeper sleeper
6167 4549 510
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viasleeper sleeper
4319 b622 510
Reposted fromnyaako nyaako viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
Będziesz zbierać kwiaty 
będziesz się uśmiechać 
będziesz liczyć gwiazdy 
— Marek Grechuta
Reposted fromkaaro kaaro viayouaresonaive youaresonaive
6455 6b12 510
Reposted frombrumous brumous viayouaresonaive youaresonaive
6512 2ac2 510
Reposted frombrumous brumous viayouaresonaive youaresonaive
8961 7c6a
Reposted from4777727772 4777727772 viayouaresonaive youaresonaive

Najpiękniejszym widokiem jest człowiek uśmiechający się z Twojego powodu, szczególnie, jeśli jest to człowiek, który ukradł Ci choć kawałek twojego wnętrza.

Reposted fromxsneakyx xsneakyx viayouaresonaive youaresonaive
5493 33ca
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viayouaresonaive youaresonaive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl