Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

4118 5d8f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
4120 f0a4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

November 20 2017

2668 35b8 510
Reposted fromnoone97 noone97 viasoko soko
W ciężkich chwilach przypomnij sobie, dlaczego się w Niej zakochałeś.
— Nicholas Sparks
Reposted fromlovvie lovvie viasoko soko
5378 dafd 510
Reposted fromdivi divi viasatyra satyra
Chcesz pięknego życia? To zacznij od nowa, i od nowa, i od nowa aż dostaniesz to o co chodzi. Rób to, czego najczęściej się boisz, a ludzie boją się dwóch rzeczy: zaczynania nowego i kończenia starego. Lawirują pomiędzy nimi, bo może samo wyjdzie. Zwykle nie wychodzi.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasatyra satyra
1885 4251 510

adviceandsupportforyou:

Recovery is possible.

1818 dde0 510
Reposted from3ch0 3ch0 viaunmadebeds unmadebeds
4878 6343 510
Reposted fromzrazik zrazik viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
4364 c2d8

November 19 2017

9695 4ab0 510

eruhption:

dreamhs:

rhivals:

clairatea:

c l a i r a t e a

rhivals! 

don’t forget to smile today!

+

Reposted fromtosiaa tosiaa
Reposted fromFlau Flau viabarock barock

November 15 2017

                                   * * *
                         Jest mi mdło
                        boli mnie głowa
                       zeschły mi wargi
                        to żaden wiersz
                        po prostu chcę
                         żebyś wrócił
— Szymanowicz (1966)
Przypomnij sobie jakiś konkretny bolesny moment ze swojego życia, a potem przypomnij sobie, że to uczucie nie trwało wiecznie, choć obawiałaś się, że tak będzie. Pamiętaj, że życie potoczy się dalej, a czas naprawdę leczy rany.
1616 28f1 510
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viamieszu mieszu
1669 1fa8 510
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamieszu mieszu
5188 8776 510
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viawiks wiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl