Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 02 2018

Reposted fromNaitlisz Naitlisz viadotknij dotknij

March 04 2018

Chciałbym się jeszcze powłóczyć z Tobą, póki żyjemy i mam Cię obok.
— Koniec Świata ''Oranżada''
3380 2570 510
Oh well xD
Reposted fromshitsuri shitsuri viaszpaqus szpaqus
3111 aaa6
Reposted fromtichga tichga viaszpaqus szpaqus
8288 0f15 510
Reposted fromdivi divi viaelewinea elewinea
Dla mnie Nowy Rok zaczyna się dzisiaj. Zawsze czułem, że 1 marca jest o wiele ważniejszy niż 1 stycznia. Niedługo wszystko zacznie się odradzać, wracać do życia, to jest prawdziwy początek nadziei.
— Mezame
Reposted fromMezame Mezame viasatyra satyra
2278 2980 510
Reposted fromabsolem absolem viaszpaqus szpaqus
7747 17b3
Reposted fromloveandsex loveandsex vialetshavesex letshavesex

January 19 2018

4533 5b30
Reposted fromrawriot rawriot viamalinowowa malinowowa
9006 9313
Reposted from4777727772 4777727772 viamalinowowa malinowowa
I potem, dużo później, zostaniesz sam, z dziurą jak po kuli i możesz wlać w tę dziurę bardzo dużo, mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
— Jakub Żulczyk
I chyba nie potrafię powiedzieć, że nie chciałabym Ciebie mieć. 
— Pezet
3916 8195
Reposted fromDamnjan Damnjan viaanorexianervosa anorexianervosa

January 18 2018

9476 4508 510
Reposted fromrichardth richardth vianikotyna nikotyna
Reposted fromFlau Flau viabarock barock
9842 6474 510
Reposted from4777727772 4777727772 viadotknij dotknij
7607 6eeb 510

insanity-and-vanity:

“Take a lover who looks at you like maybe you are magic.” — Frida Kahlo

Reposted fromkattrina kattrina viadotknij dotknij
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl