Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2018

5037 cced
Reposted fromretaliate retaliate viabarock barock
3078 92b6
Reposted fromonlyman onlyman viamalinowowa malinowowa
3073 b122 510
Reposted fromonlyman onlyman viamalinowowa malinowowa
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viaolewka olewka
5276 ae3d
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaolewka olewka
I jest taka noc podczas której zbiera się na płacz, a do domu wraca się okrężną drogą.
— true
Reposted fromchocoway chocoway viamalinowowa malinowowa
8866 397e 510
Reposted fromsopadepollo sopadepollo viamalinowowa malinowowa
8581 85a4 510
rupi kaur
Reposted fromnutt nutt viamalinowowa malinowowa
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
2414 051b 510
Rupi Kaur - "Słońce i jej kwiaty"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamalinowowa malinowowa
Nie bójmy się głośno wyrażać swoich zasad. Ludzie z zasadami budzą szacunek, zwłaszcza w świecie, w którym jest ich coraz mniej.
— Adrian Shaughnessy ,,Jak zostać dizajnerem i nie stracić duszy"
Reposted fromIndividualist Individualist viacytaty cytaty

May 04 2018

Syndrom Stendhala to termin medyczny. Odnosi się do stanu, kiedy obraz albo inne dzieło sztuki jest tak piękne, że oszałamia widza. To forma szoku. Kiedy Stendhal zwiedzał kościół Santa Croce we Florencji w roku 1817, opowiadał, że omal nie zemdlał z zachwytu. Ludzie doznają wtedy palpitacji serca. Mają zawroty głowy. Patrząc na wielkie dzieło sztuki, człowiek zapomina, jak się nazywa, zapomina nawet, gdzie się znajduje. 
— Dziennik - Chuck Palahniuk
Reposted fromvesania vesania viawiks wiks
0773 3c3d 510
Reposted frommsofall msofall viaanorexianervosa anorexianervosa

(…) znów mi Twoje słowa biegały mrówkami po wrażliwych miejscach.


— Jeremi Przybora
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl