Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 29 2018

1744 e57f
Reposted fromsoSad soSad viasatyra satyra
8330 87bd 510
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty

October 27 2018

2945 6a21
Reposted fromloveinadream loveinadream viamalinowowa malinowowa
2493 ec92 510
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamalinowowa malinowowa
3749 10ca 510
Reposted fromnutt nutt viaszpaqus szpaqus

October 26 2018

8105 63f5 510
Reposted fromdreckschippe dreckschippe viaeazyi eazyi
8060 7d84 510
Reposted fromdelain delain viabarock barock
8168 1495
Reposted fromshakeme shakeme viabarock barock
1037 f379 510
Reposted fromwagabunda wagabunda viabarock barock
Bolesne jest tracić wszystko, w co się wierzyło
— Marek Hłasko, "Bohaterowie są znużeni"
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viamieszu mieszu
6449 b7a9 510
I ko­lej­ny roz­dział zam­knięty... Zaczy­nam następny z ty­tułem ,,Lep­sza Historia" 
— Cosabella
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viacytaty cytaty
Reposted fromshakeme shakeme
3520 fded 510
Reposted fromhare hare via100suns 100suns
9818 ee4d
Reposted fromtwice twice viaszpaqus szpaqus
tak bardzo się boję, boję, że jestem koniem pod Morskim Okiem, że ciągnę brykę pełną dup pod górę, a mogłam galopować po stepie
— "Boję się" Nosowska
Reposted fromshampain shampain viamusiic musiic
0784 06b3 510
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaszpaqus szpaqus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl